Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

elloko
14:58
3545 914b
elloko
14:58
3299 5e4c 500

April 22 2018

elloko
11:13
5931 7052 500
Reposted fromsargon sargon viastuckedinsoul stuckedinsoul
elloko
11:13
J.D. Salinger, The Catcher in the Rye
Reposted fromglhf glhf vialexxie lexxie
elloko
11:13
8150 4bde 500
Reposted fromslightlystressed slightlystressed vialexxie lexxie

April 21 2018

elloko
11:16
1612 ac3d 500
Reposted fromPoranny Poranny viawestern-feeling western-feeling

April 18 2018

18:10
6276 7b3d 500
Reposted fromerial erial vianokturnal nokturnal
elloko
18:10
6440 ac66 500
Reposted fromratek ratek vialexxie lexxie
elloko
18:10
Dave
Reposted fromstriker striker vialexxie lexxie
elloko
18:09
5220 9f54 500
Reposted fromkaiee kaiee viapinkcacaoo pinkcacaoo
elloko
18:08

Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
elloko
18:07
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vialexxie lexxie
elloko
18:07
1432 c430 500
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie vialexxie lexxie
elloko
17:59
7251 ccd7 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialexxie lexxie

April 05 2018

elloko
18:23
"Dzięki dwóm tysiącom lat altruistycznego wychowania staliśmy się tak bezinteresowni, że nawet wówczas, kiedy musimy wybierać: „czy mnie, czy tobie ma to wyjść na złe”, zawsze opowiadamy się po stronie tego drugiego"
— Robert Musil, "Człowiek bez właściwości" Tom III
Reposted bycytatypodkreslajmniegregorczykmsecoussemisspandoramadadreamiwannabeyourdirtyliartruskawkolandiaPorannyapatycznapomrukiLuukkamodalna
elloko
18:20
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viaoversensitive oversensitive

April 03 2018

elloko
17:55
6090 3c42 500
elloko
17:53
2245 b0eb
"Mary and Max"
Reposted fromwithout without viaoversensitive oversensitive

April 02 2018

elloko
13:12
0694 487e 500
Reposted fromMatalisman Matalisman vianokturnal nokturnal

March 31 2018

elloko
17:39
How a bat works
Reposted fromstriker striker viasentymentalna sentymentalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl