Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

17:51
1774 8e2e 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viamartrol martrol
elloko
17:29
Reposted fromgarstki garstki viawestern-feeling western-feeling
17:23
elloko
17:22
elloko
17:22
2608 4d21 500
Reposted fromnaelienn naelienn viaoversensitive oversensitive

December 03 2017

elloko
22:06
Za młodu życie roztaczało się przed nami jak rozpoczęty dopiero poranek, pod każdym względem pełen możliwości i luk, ale w południe nagle coś się zjawia, co rości sobie prawo stać się ich życiem. W ogóle jest to coś tak nieoczekiwanego, jak kiedy pewnego dnia zjawi się przed nami człowiek, z którym korespondowaliśmy przez dwadzieścia lat nie znając go osobiście i wyobrażaliśmy go sobie zupełnie innym. A jeszcze o wiele dziwniejsze jest to, że większość ludzi wcale togo nie zauważa.

— Robert Musil, "Człowiek bez właściwości" Tom I
Reposted bycytatynihilismblacktoblackoversensitivemesoutelaparisienneeternaljourneyrusalkadmiralpoulerpodkreslajmnieviajeroviva-salvadorejestemjedenhollygrovetobecontinued

December 02 2017

elloko
22:49
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
elloko
11:17
elloko
11:14
elloko
11:14
6721 7f5a 500
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viamartrol martrol

November 30 2017

21:17
0202 7fb8
Reposted frommartinini martinini viarock-sex-love rock-sex-love
elloko
21:17
0147 7864
Reposted frompesy pesy viarock-sex-love rock-sex-love
elloko
21:16
elloko
21:15
8249 2cd7 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie

November 28 2017

elloko
21:27
8204 62d5
Reposted frompartyhardorgtfo partyhardorgtfo vialexxie lexxie
elloko
20:23
elloko
20:21
elloko
20:21
1847 76f0
Reposted fromsavatage savatage viarock-sex-love rock-sex-love

November 27 2017

elloko
20:34
elloko
16:25
2446 c83f 500
Reposted fromLightStepToNowhere LightStepToNowhere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl