Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

elloko
04:24
9134 c30f

February 19 2019

elloko
05:17
9776 b5b9 500
Reposted frompiehus piehus vialexxie lexxie
elloko
05:17
0445 c430 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
elloko
05:10
0453 63fe
Reposted fromEtnigos Etnigos

February 18 2019

elloko
05:44
8958 a82f
Reposted fromsavatage savatage vialexxie lexxie
elloko
05:41
1913 3607 500

February 17 2019

elloko
06:23
elloko
06:23
9115 782c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

February 16 2019

elloko
05:01
8862 6aff 500
Reposted fromzelbekon zelbekon

February 14 2019

elloko
06:51
7746 4f63 500
Reposted fromTamahl Tamahl viacolourofmoonlight colourofmoonlight
elloko
06:51
7692 95df 500
elloko
06:51
7685 0c57 500
elloko
06:51
elloko
06:50
Jest to tak prawdziwe, że rzadko zwierzamy się ludziom lepszym od nas. Unikamy raczej ich towarzystwa. Na odwrót, najczęściej spowiadamy się przed tymi, którzy są do nas podobni i mają te same wady. Nie pragniemy się poprawić ani stać się lepszymi: wpierw musiałyby zostać osądzone nasze słabości. Chcemy tylko, żeby nas żałowano i zachęcano do kroczenia naszą drogą. Słowem, chcemy jednocześnie nie być winni i nie czynić wysiłku, żeby się oczyścić. Nie mamy ani dość cynizmu, ani dość cnoty. Ani energii zła, ani dobra.
— Albert Camus - "Upadek"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viamartrol martrol

February 12 2019

elloko
04:40
elloko
04:40
2423 90f4
Reposted fromrol rol viadeeper deeper
elloko
04:39
6988 0f9f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
elloko
04:39
6989 b501 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
elloko
04:39
7090 0460 500
Reposted fromcolourofmoonlight colourofmoonlight
elloko
04:38
6741 8e9e
Reposted fromwyczes wyczes viacolourofmoonlight colourofmoonlight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl